Adatvédelmi tájékoztató

www.karcherstore.hu

Adatvédelmi tájékoztató

1. Röviden
Személyes adatot csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Hatósági megkeresés kivételével harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri: ifj.eszterbauer@cphautomat.hu
A személyes adatainak törlését ezen a címen kérheti: ifj.eszterbauer@cphautomat.hu

 

2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek
CPH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (székhelye: 7100 Szekszárd, Bor u. 2., Cégjegyzékszáma: 17-09-001642, adószám: 11281300-2-17, weboldala: www.karcherstore.hu) - továbbiakban: CPH Kft - 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz:
• név
• telefonszám
• e-mail cím
• postai cím
• szállítási cím

 

2.1. Adatfeldolgozók
Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban
Tandofer Informatikai Kft.
Weboldal: www.tandofer.hu
Telefonszám: +36 (76) 504 911
E-mail cím: tandofer@tandofer.hu
Postai cím: 6000 Kecskemét, Munkácsy M. utca 47.
Végzett tevékenység: Vállalatirányítási rendszer és webshop üzemeltetője
Garanciák: Az adatokhoz csak abban az esetben fér hozzá, ha egy hibajavítás
során ez elkerülhetetlen.
* * *
M-Digit Kft.
Telefonszám: +36 (74) 311 358
E-mail cím: malinger.t@m-digit.hu
Postai cím: 7100 Szekszárd, Tinódi utca 3/c.
Végzett tevékenység: Rendszergazdai tevékenység
Garanciák: A rendszergazda tevékenységéből adódóan rendelkezik elvi betekintési lehetőséggel, de szerződése szerint ilyet nem tehet.
* * *

 

3. Kihez fordulhat
A CPH Kft adatvédelmi felelőst nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:
Eszterbauer János
Telefon: +36 74 529 320
Emailcím: ifj.eszterbauer@cphautomat.hu

 

4. Az adatkezelés célja és jogalapja
A címben meghatározott adatkezelés jogalapja a CPH Kft-nél: Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség. (GDPR 6. cikk (1) c.)
Adatkezelés célja: Az ügyfelek adatainak kezelésének célja a kérés teljesítése, illetve kapcsolattartás.

 

5. Személyes adatok címzettjei
Az adatokat az intézet munkavállalói és adatfeldolgozói ismerhetik meg.

 

6. Az adatkezelés időtartama
A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés időtartama a hatályos törvényi előírások értelmében 8 év (Sztv. 169. § 1.).

 

7. A kezelt adatok tárolásának helye
Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés olvasható:
Vállalatirányítási rendszer: A vállalatirányítási rendszer az adatokat egy adatbázisban tárolja. A használt alkalmazás lehetőséget ad a jogosultságok személyre szabására ezáltal védve a bizalmas adatokat.
Mentés: A mentések a cégnél, különálló épületben, elzárva kerülnek tárolásra.

 

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:
• személyesen felveszi a kapcsolatot a CPH Kft adatvédelmi felelősével (előre egyeztetett időpontban) az alábbi címen: 7100 Szekszárd, Bor u. 2.;
• emailt küld a CPH Kft adatvédelmi felelőse részére a ifj.eszterbauer@cphautomat.hu emailcímre;
• telefonon felveszi a kapcsolatot a CPH Kft adatvédelmi felelősével a +36 74 529 320 telefonszámon; Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

 

8.1. Hozzáféréshez való jog
Tájékoztatást kérhet a CPH Kft-től arra vonatkozóan, hogy a CPH Kft kezeli-e a személyes adatait.
Ha a CPH Kft kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
(i) az adatkezelés céljai;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) a kezelt személyes adatok;
(iv) címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
(v) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
(vi) az Ön személyes adatainak törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
(vii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
A CPH Kft által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy további személyek adatai nem szerepelnek a kiadott másolaton.

 

8.2. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a CPH Kft-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

8.3. Törléshez való jog
A CPH Kft az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
A CPH Kft a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
(ii) a személyes adatok kezelését előíró, a CPH Kft-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a CPH Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést),
(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben a CPH Kft indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
(i) a CPH Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték,
(iv) a CPH Kft, illetve adatfeldolgozója jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.


8.4. Korlátozásához való jog
Ön kérheti a CPH Kft-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a CPH Kft, illetve adatfeldolgozója a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
(iii) a CPH Kft-nek, illetve adatfeldolgozójának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,
(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A CPH Kft az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.


8.5. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében, illetve jogos érdekből történő kezelése ellen, ideértve az említett két okból végzett profilalkotást is. Ebben az esetben a CPH Kft a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ideértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is. Ezt követően a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


8.6. Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a CPH Kft rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
A jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósági jog nem alkalmazandó akkor, ha
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében történik;
• hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

 

8.7. Visszavonáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon visszavonja, ahogy azt előzőleg megadta a CPH Kft számára. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

9. Jogsértés esetén tehető lépések
Amennyiben jogsértést észlelt a CPH Kft vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő emailcímen vagy telefonszámon:

 

ifj. Eszterbauer János
Telefon: +36 74 529 320
Emailcím: ifj.eszterbauer@cphautomat.hu

 

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma:
2020. január 23.

www.karcherstore.hu